DANH MỤC 100 DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ Y TẾ VÀ KINH TẾ CAO ĐỂ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2030

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3657/QĐ-BYTHà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 100 DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ Y TẾ VÀ KINH TẾ CAO ĐỂ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2030

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030 là cơ sở cho các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị lựa chọn loài, nhóm loài phù hợp để phát triển dược liệu.

Điều 2. Đối với các dược liệu ngoài Danh mục kèm theo Quyết định này, Bộ Y tế căn cứ vào nhu cầu sử dụng và thực tế phát triển dược liệu để xem xét điều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Cục Quản lý Dược; Cục KHCN&ĐT;
– Viện dược liệu;
– Hiệp hội dược liệu Việt Nam;
– Tổng công ty dược Việt Nam;
– UBND các tỉnh và TP trực thuộc TW;
– Sở Y tế các tỉnh và TP trực thuộc TW;
– Lưu: VT, YDCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

PHỤ LỤC

DANH MỤC 100 LOẠI CÂY DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ Y TẾ VÀ KINH TẾ CAO ĐỂ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3657/QĐ-BYTngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STTTên dược liệuTên khoa học
1ActisoCynara scolymus L. – Asteraceae
2Ba kíchMorinda officinalis F.C.How. – Rubiaceae
3Bạc hàMentha arvensiL. – Lamiaceae
4Bách bệnhEurycoma longifolia Jack – Simaroubaceae
5Bách bộStemona tuherosa Lour. – Stemonaceae
6Bạch cậpBletilla striata (Thunb.) Reichb. F. – Orchidaceae
7Bạch chỉAngelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. – Apiaceae
8Bạch giới tửSinapis alba L. – Brassicaceae
9Bạch hoa xà thiệt thảoHedyotis diffusa Willd. – Rubiaceae
10Bách hợpLilium spp. – Liliaceae
11Bạch truậtAtractylodes macrocephala Koidz. – Asteraceae
12Bán chi liênScutellaria barbata D. Don. – Lamiacae
13Bảy lá một hoaParis spp.- Trilliaceae
14Bồ bồAdenosma indianum (Lour.) Merr. – Scrophulariaceae
15Bồ công anhLactuca indica L. – Asteraceae
16Bồ kếtGleditsia australis F. B. Forbes & Hemsl. – Fabaceae
17Cam thảoGlycyrrhiza spp. – Fabaceae
18Cát cánhPlatycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. – Campanulaceae
19Cát sâmCallerya speciosa (Champ.) Schot – Fabaceae
20Câu đằngUncaria spp. – Rubiaceae
21Cẩu tíchCibotium barometz (L.) J. Sm. – Dicksoniaceae
22Cốt khí củReynoutria japonica Houtt. – Polygonaceae
23Cốt toái bổDrynaria fortunei (Kuntze ex Mett.) J. Sm., Drynaria bonii H. Christ, Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. – Polypodiaceae
24Củ mài (Hoài sơn)Dioscorea persimilis Prain et Burkill – Dioscoreaceae
25Cúc hoa vàngChrysanthemum indicum L. – Asteraceae
26Đảng sâmCodonopsis javanica (Blume.) Hook.f. – Campanulaceae
27Dành dànhGardenia jasminoides J. Ellis. – Rubiaceae
28Dâu tằmMorus alba L. – Moraceae
29Đậu ván trắngLablab purpureus (L.) Sweet – Fabaceae
30Dây đau xươngTinospora sinensis (Lour.) Merr. – Menispermaceae
31Dây thìa canhGymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Sm. – Asclepiadaceae
32Diệp hạ châu đắngPhyllanthus amarus Schumach. & Thonn. – Euphorbiaceae
33Đinh lăngPolyscias fruticosa (L.) Harms – Araliaceae
34Đỗ trọngEucommia ulmoides Oliv. – Eucommiaceae
35Độc hoạtAngelica pubescens Maxim. – Apiaceae
36Đương quyAngelica sinensis (Oliv.) Diels – Apiaceae
37Đương quy di thựcAngelica acutiloba (Sieb. et Zucc) Kitagawa – Apiaceae
38GấcMomordica cochinchinensi(Lour.) spreng. – Cucurbitaceae
39Hạ khô thảoPrunella vulgaris L. – Lamiaceae
40Hà thủ ô đỏFallopia multiflora (Thunb.) Haraldson Syn. Polygonum multiflorum Thumb)- Polygonaceae
41Hoắc hươngPogostemon cablin (Blanco) Benth. – Lamiaceae
42Hoàng báPhellodendron chinense C.K. Schneid. Phellodendron amurense Rupr. – Rutaceae
43Hoàng bá nam (Núc nác)Oroxylum indicum (L.) Kurz. – Bignoniaceae
44Hoàng đằngFibraurea tinctoria Lour., Fibraurea recisa Pierre Menispermaceae
45Hoàng kỳAstragalus membranaceus (Fisch.) Bunge, var. mongholicus (Bunge.) P.G. Xiao. Syn.Astragalus propinquus Schischkin – Fabaceae
46Hoàng liênCoptis spp.- Ranunculaceae
47HòeStyphnolobium japonicum (L.) Schott, Syn. Sophora japonica L.J – Fabaceae
48HồiIllicium verum Hook.f. – Illiciaceae
49Hồng hoaCarthamus tinctorius L. – Asteraceae
50Hương nhu tíaOcimum tenuiflorum L. – Lamiaceae
51Huyền sâmScrophularia ningpoensis Hemsl. – Scrophulariaceae
52Huyết giácDracaena cambodiana Pierre ex Gagnep. – Dracaenaceae
53Hy thiêmSigesbeckia orientalis L. – Asteraceae
54Ké đầu ngựaXanthium strumarium L. – Asteraceae
55Kê huyết đằngSpatholobus suberectus Dunn. – Fabaceae
56Kim ngânLonicera japonica Thunb; L. dasystyla Rehd;L. confusa DC; L. cambodiana Pierre ex Danguy – Caprifoliaceae
57Kim tiền thảoDesmodium styracifolium (Osbeck) Merr – Fabaceae
58La hánMomordica grosvenorium Swingle – Cucurbitaceae
59Lá khôiArdisia gigantifolia Stapf – Myrsinaceae
60Lạc tiênPassiflora foetida L. – Passifloraceae
61Lan kim tuyếnAnoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. – Orchidaceae
62Linh chiGanoderma lucidum (Curtis) P. Karst – Ganodermataceae
63Mạch mônOphiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl. – Asparagaceae
64Mạn kinhVitex trifolia L., (Syn. V.rotundifolia L.f.) – Verbenaceae
65Mộc hươngSaussurea lappa (Decne.) Sch.Bip. – Asteraceae
66Nần nghệDioscorea collettii Hook. f. – Dioscoreaceae
67Ngũ gia bì chân chimSchefflera heptaphylla (L.) Frodin – Araliaceae
68Ngũ gia bì gaiAcanthopanax trifoliatus (L.) Voss. – Araliaceae
69Ngũ gia bì hươngAcanthopanax gracilistylus W.W.Sm. – Araliaceae
70Ngũ vị tửSchisandra spp. – Schisandraceae
71Ngưu tấtAchyranthes bidentata Blume – Amaranthaceae
72Nhân trầnAdenosma caeruleum R.Br., Adenosma bracteosum Bonati – Scrophulariaceae
73Nữ trinh tửLigustrum lucidum Ait. – Oleaceae
74Ô đầuAconitum carmichaeli Debx. – Ranunculaceae
75QuếCinnamomum cassia (L.) J.Presl – Lauraceae
76Sa nhânAmomum spp. – Zingiberaceae
77Sâm Lai ChâuPanax vietnamensis var. fuscidiscus .-Araliaceae
78Sâm Ngọc LinhPanax vietnamensis Ha et Grushv.-Araliaceae
79SenNelumbo nucifera Gaertn – Nelumbonaceae
80Sinh địaRehmannia glutinosa (Gaertn.) DC. – Scrophulariaceae
81Sơn tra (Táo mèo)Malus doumeri (Bois) A. Chev.Docynia indica (Wall.) Decne. – Rosaceae
82Tam thấtPanax notoginseng (Burk.) F.H.Chen ex C.H.Chow.-Araliaceae
83Tang ký sinhScurrula parasitica L. (Syn. Taxillus parasitica (L.) Ban) -Loranthaceae
84Thạch hộcDendrobium spp. – Orchidaceae
85Thạch xương bồ lá toAcorus gramineus Soland. – Araceae
86Thảo quyết minhSenna tora (L.) Roxb.; Syn. Cassia tora L.- Fabaceae
87Thiên môn đôngAsparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. – Asparagaceae
88Thiên niên kiệnHomalomena occulta (Lour.) Schott – Araceae
89Thổ phục linhSmilax glabra Roxb. – Smilacaceae
90Trà hoa vàngCamellia spp.- Theaceae
91Trắc bách diệpPlatycladus orientalis (L.) Franco – Cupressaceae
92Trạch tảAlisma orientalis (Sam.) Juzep – Alismataceae
93Tục đoạnDipsacus japonicus Miq.Dipsacus asper Wall, ex C.B. – Dipsacaceae
94Tỳ giảiDioscorea tokoro Makino ex Miyabe – Dioscoreaceae
95Vàng đắngCoscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. – Menispermaceae
96Viễn chíPolygala spp. – Polygalaceae
97Xạ canBelamcanda chinensis (L.) DC. – Iridaceae
98Xà sàngCnidium monnieri (L.) Cuss. – Apiaceae
99Xuyên khungLigusticum wallichii Franch. – Apiaceae
100Ý dĩCoix lachryma-jobi L. – Poaceae
Tổng 4 đã xem, 1 xem hôm nay.

1 những suy nghĩ trên “Cây xạ đen ở xã Ba Khan, Hòa Bình đem lại hiệu quả kinh tế cao

  1. Avatar
    Thoan nói:

    Hiện nay rất nhiều bài thuốc và cách sử dụng thuốc nam đã bị mai một. Những website chia sẻ những bài thuốc như thế này rất hay và hữu ích. Mong là các nội dung của website sẽ ngày càng phong phú thêm nữa. Xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *